Privacy statement

PRIVACYSTATEMENT PSYCHOTHERAPIEPRAKTIJK VERDER

Psychotherapiepraktijk Verder,  gevestigd te Barendrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67445217 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychotherapiepraktijk Verder met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1.        Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk Verder persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. (potentiële) supervisanten.

 

2.        Verwerking van persoonsgegevens

Psychotherapiepraktijk Verder verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychotherapiepraktijk Verder zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. Het is onbekend wie deze persoon is en de gegevens worden niet verwerkt;
 4. tijdens een sessie opgenomen zijn op video of audio. Hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd. Deze (video) opnames kunnen gemaakt worden in het kader van supervisie of intervisie. De gegevens worden beveiligd bewaard en na bespreking met een supervisor of intervisiegenoten (die geheimhoudingsplicht hebben) vernietigd.
3.        Doeleinden verwerking

Psychotherapiepraktijk Verder verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst of supervisie-overeenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
4.        Rechtsgrond

Psychotherapiepraktijk Verder verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
3.        Verwerkers

Psychotherapiepraktijk Verder kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk Verder persoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk Verder sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

4.         Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapiepraktijk Verder deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapiepraktijk Verder deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

5.         Doorgifte buiten de EER

Psychotherapiepraktijk Verder geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapiepraktijk Verder ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

6.         Bewaren van gegevens

Psychotherapiepraktijk Verder bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapiepraktijk Verder hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
7.         Wijzigingen privacystatement

Psychotherapiepraktijk Verder kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapiepraktijk Verder gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

8.         Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapiepraktijk Verder te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Verder door eenlbericht te sturen via het contactformulier of via JPO Cliëntenlogin.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk Verder persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Verder met als praktijkhouder M.I. van den Kerkhoff door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapie-verder.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).