Financiering

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is er iets veranderd in de financiering van de ggz. Het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Meer informatie over hoe het zorgprestatiemodel werkt en welke gevolgen het voor u heeft,  leest u hieronder.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Een bijkomend voordeel voor u is dat u sneller inzicht heeft in de kosten.  De prestaties zijn namelijk gekoppeld aan een dag, waardoor er veel sneller gedeclareerd kan worden.

Wat staat er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller, meestal 1 keer per maand. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen  met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
  • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar (klinisch psycholoog bij Psychotherapiepraktijk Verder) en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling.

De kosten van een gesprek worden verder bepaald door de duur van een consult. Bij Psychotherapiepraktijk Verder wordt uitgegaan van de tijd, die voor u in de agenda is gepland, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als het gesprek 15 minuten korter of langer duurt dan gepland, wordt de tijd achteraf aangepast op basis van de realisatie. Naast de kosten voor de afspraken zult u soms kosten voor intercollegiaal overleg op de factuur zien staan als uw behandelaar met collega’s anoniem over u gesproken heeft.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Uw eigen risico wordt per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie het voorbeeld hieronder.

Voorbeeld

  • Start behandeling: 1 mei 2022
  • Einde behandeling: 12 februari 2023
  • Eigen risico: het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt, het eigen risico van 2023 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2023 plaatsvindt (van 1 januari 2023 tot en met 12 februari 2023).

De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als zij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag zij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal zij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Als u niet wilt dat het zorgvraagtype op de factuur voor uw zorgverzekering komt te staan, mag u dat aangeven. U kunt dan een privacyverklaring invullen. Dit zorgt ervoor dat zowel de hoofdgroepdiagnose als het zorgvraagtype niet op de factuur voor de zorgverzekering komt te staan.