Betalingsvoorwaarden

Hieronder volgen de betalingsvoorwaarden voor klinisch psychologen en psychotherapeuten van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten, supervisie en leertherapie tussen de behandelaar van Psychotherapiepraktijk Verder (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt, cliënt of supervisant (hierna te noemen: cliënt).

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch of per email geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, ongeacht de reden van afzegging.

Artikel 3

De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, kan de behandelaar een betalingsherinnering sturen. De cliënt krijgt dan een laatste gelegenheid om de factuur binnen 14 dagen te betalen. Voor deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,= in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de hulpverlener zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,=.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Aanvullende afspraken omtrent afzegging

Afspraken zullen in overleg met u gemaakt worden. Als u een afspraak niet kunt nakomen, dan moet u deze afspraak 24 uur van te voren afzeggen. U kunt dit telefonisch doen (en de voicemail inspreken) of per email. Als u al langer dan 24 uur van te voren weet dat u de afspraak niet kunt nakomen, wil ik u verzoeken dit ook al eerder te laten weten. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, ongeacht de reden van afzegging. De kosten kunnen niet worden doorberekend aan de verzekeraar. Voor een psychotherapieconsult of supervisie afspraak bedraagt de rekening € 50,=. Deze factuur moet worden voldaan binnen 30 dagen na de datum op de factuur, anders kan de therapie of supervisie niet doorgaan.

Mocht u na een telefonische aanmelding, waarna ik u een informatiepakket stuur en een dossier aanmaak, besluiten om toch niet in behandeling te komen, dan worden de kosten voor het telefoongesprek, eventueel overleg met uw verwijzer en de administratieve handelingen in rekening gebracht bij uw verzekeraar.

M.I. van den Kerkhoff
Klinisch psycholoog/psychotherapeut

KvK 67445217  -  ING Bank NL74INGB0650475062  -  AGB Praktijk 94062976  -  AGB Persoonlijk 94016998  -  BIG nummers 29053185125 en 49053185116

 page1image1061595632page1image1061595360 page1image1061596240 page1image1061596512 page1image1061596784